Algemene voorwaarden Webwinkel

Preambule

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele relaties tussen de site www.brusselsetennisclub.be (BTC)en zijn klanten. Elke door de consument bevestigde bestelling impliceert zijn onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd door BTC. In dit geval zullen de toepasselijke voorwaarden deze zijn die van kracht zijn op de site op het moment van validatie van de bestelling door de consument.

1. Aanvaarding van de voorwaarden

De klant erkent op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling kennis te hebben genomen van de bijzondere verkoopvoorwaarden die op dit scherm zijn vermeld en verklaart uitdrukkelijk dat hij deze zonder voorbehoud aanvaardt.

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele relaties tussen BTC en zijn klant, waarbij beide partijen ze zonder voorbehoud aanvaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden die in enig ander document voorkomen, behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking.

2. Producten

De foto’s ter illustratie van de producten maken geen deel uit van het contract. Als daar fouten worden geïntroduceerd, kan in geen geval de verantwoordelijkheid van BTC niet worden gepleegd.

3. Bestel

De automatische registratiesystemen worden beschouwd als bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.BTC bevestigt de aanvaarding van de bestelling aan de klant op het e-mailadres dat de klant heeft meegedeeld. De verkoop wordt pas gesloten na de bevestiging van de bestelling. BTC behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren van een klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling. De door de koper bij het plaatsen van een bestelling verstrekte gegevens zijn bindend voor de koper: in geval van een fout in het adres van de geadresseerde kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om het product te leveren.
EIGENDOMSVOORBEHOUD:

Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor tot de betaling van de prijs door de koper. Ons recht van terugvordering geldt zowel voor de goederen als voor hun prijs indien zij reeds werden doorverkocht (wet van 12 mei 1980).

4. Levering

Na bevestiging van de bestelling verbindt BTC zich ertoe alle door de koper bestelde referenties binnen maximaal 24 uur aan zijn vervoerder te leveren. De vervoerder verbindt zich ertoe de bestelling af te leveren op het door BTC opgegeven adres van de koper.
Alle bij BTC geplaatste bestellingen zijn bestemd voor persoonlijk gebruik van de klant, het is de klant of de ontvanger van de producten verboden de producten geheel of gedeeltelijk door te verkopen. BTC zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor de betaling van belastingen indien de cliënt deze niet betaalt.

De levering geschiedt na ontvangst van de betaling door de door de klant gekozen vervoerder. De levering geschiedt door overhandiging van het product rechtstreeks aan de aangekondigde ontvanger, of in geval van afwezigheid, aan een andere door de klant gemachtigde persoon. Eventuele vertragingen geven de koper niet het recht schadevergoeding te eisen.

Geen leveringen buiten België.

In geval van zichtbare gebreken heeft de koper het recht de goederen terug te zenden onder de in dit document vermelde voorwaarden.
Oorlog, oproer, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid van bevoorrading worden beschouwd als gevallen van overmacht die de verkoper ontslaan van zijn verplichting tot levering. Goederen reizen altijd op risico van de ontvanger. Controleer altijd uw pakket bij aankomst. U beschikt over een termijn van 48 uur om eventueel voorbehoud te maken bij de vervoerder in geval van tekorten of beschadigingen.
Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling in verschillende delen aan de klant worden geleverd. In dit geval betaalt de klant slechts voor één levering. Indien de klant twee leveringen wenst, moet hij twee bestellingen plaatsen, met de daaraan verbonden leveringskosten.

5. Terugtrekking

U heeft 30 dagen de tijd (vanaf ontvangst van de artikelen) om te beslissen. In geval van omruiling of terugbetaling, stuurt u het nieuwe artikel of de nieuwe artikelen in hun oorspronkelijke verpakking, intact, vergezeld van alle mogelijke accessoires, gebruiksaanwijzingen en documentatie terug naar het volgende adres

Brusselse Tennisclub tav webshop
Neerhoflaan 22
1780 Wemmel

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht is BTC verplicht tot kosteloze terugbetaling van de door de opdrachtgever betaalde bedragen, met uitzondering van de retourkosten en de kosten van de betalingscommissie. Als de klant heeft geprofiteerd van gratis verzending, brengen wij dit deel in mindering op de terugbetaling of creditnota. De terugbetaling zal binnen maximaal 15 dagen plaatsvinden.

Indien de verpakking beschadigd is waardoor de verkoop wordt bemoeilijkt, zal BTC een creditnota uitschrijven voor het bedrag van de aankoop.

Een door de klant gepersonaliseerd product kan niet worden teruggezonden of terugbetaald, behalve in geval van een probleem in verband met de garantie.

6. Prijs

De prijs is uitgedrukt in euro.
De op de productbladen vermelde prijs is exclusief transport.
De prijs vermeld in de orderbevestiging is de definitieve prijs, uitgedrukt alle taksen inbegrepen en inclusief BTW voor België. Deze prijs omvat de prijs van de produkten, de behandelings-, verpakkings- en opslagkosten van de produkten, het vervoer en de inbedrijfstellingskosten.

7. Betaling

De prijs die aan de klant wordt gefactureerd is de prijs die wordt vermeld op de door BTC verzonden orderbevestiging.
De prijs van de producten is contant betaalbaar op de dag van de effectieve bestelling.
Betaling geschiedt via Mollie.
Bovendien behoudt BTC zich het recht voor een bestelling te weigeren van een klant met wie een geschil bestaat.

8. Geschillen

Het onderhavige contract is onderworpen aan het Belgische recht. BTC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, zowel materieel als immaterieel of fysiek, die het gevolg zou kunnen zijn van een slechte werking of een verkeerd gebruik van de op de markt gebrachte producten. Hetzelfde geldt voor de eventuele wijzigingen van de producten die door de fabrikanten worden aangebracht. De verantwoordelijkheid van BTC zal in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden getrokken voor eenvoudige fouten of weglatingen die ondanks alle voorzorgsmaatregelen bij de presentatie van de producten konden blijven bestaan. In geval van moeilijkheden bij de toepassing van dit contract, heeft de koper de mogelijkheid om, vóór enige gerechtelijke actie, een minnelijke schikking te treffen, met name met de hulp van : een beroepsvereniging van de branche, een consumentenvereniging of een ander advies van zijn keuze. Er wordt aan herinnerd dat het zoeken naar een minnelijke schikking de “korte duur” van de wettelijke garantie, noch de duur van de contractuele garantie onderbreekt. Er zij aan herinnerd dat als algemene regel en onder voorbehoud van de beoordeling van de rechtbanken, de naleving van de bepalingen van deze overeenkomst met betrekking tot de contractuele garantie veronderstelt dat de koper zijn financiële verbintenissen ten aanzien van de verkoper nakomt.

Klachten of geschillen zullen altijd met welwillende welwillendheid worden behandeld, waarbij steeds wordt uitgegaan van de goede trouw van degenen die de moeite nemen om hun situatie uit te leggen. In geval van een geschil neemt de klant eerst contact op met BTC om een minnelijke schikking te treffen. Bij gebreke daarvan is de rechtbank van koophandel de enige bevoegde rechter, ongeacht de plaats van levering en de aanvaarde wijze van betaling. De garantie dekt de verzendkosten niet. Verzendkosten voor retourzending zijn voor rekening van BTC, indien het product nog onder garantie valt.

9. Garantie

BTC zal niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet respecteren van de geldende reglementaire en wettelijke bepalingen, de verantwoordelijkheid van BTC is systematisch beperkt tot de waarde van het product in kwestie, waarde op de datum van verkoop en dit zonder mogelijkheid van verhaal ten opzichte van het merk of de firma die het product produceert.
In ieder geval geniet de klant de wettelijke garantie van uitzetting en verborgen gebreken (Art.1625 en volgende van het Burgerlijk Wetboek). Op voorwaarde dat de koper het verborgen gebrek bewijst, moet de rechtsvordering wegens verborgen gebrek door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het verborgen gebrek (art. 1648 van het Burgerlijk Wetboek)

Wij delen u mede dat:

– U kunt het zelf naar BTC sturen, goed verpakt, met een kopie van uw aankoopfactuur en een brief waarin u het defect uitlegt.

De garantie dekt geen verzendkosten. BTC is verantwoordelijk voor de kosten van retourzending indien het product nog onder garantie valt.

U kunt ons bereiken per e-mail op webshop@brusselsetennisclub.be (antwoord binnen de dag).

10. Wettelijke informatie

De persoonlijke gegevens die in het kader van de verkoop op afstand worden verzameld, zijn verplicht, aangezien deze gegevens onontbeerlijk zijn voor de verwerking en levering van bestellingen, en voor het opstellen van facturen en garantiecontracten. Als u deze informatie niet verstrekt, wordt de bestelling niet gevalideerd.  BTC verbindt zich ertoe de coördinaten van zijn klanten niet gratis of tegen vergoeding aan een derde mee te delen.