Algemene verkoopsvoorwaarden webshop BTC

Preambule

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele relaties tussen de site www.brusselsetennisclub.be (BTC)en zijn klanten. Elke door de consument bevestigde bestelling impliceert zijn onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd door BTC. In dit geval zullen de toepasselijke voorwaarden deze zijn die van kracht zijn op de site op het moment van validatie van de bestelling door de consument.

1. Aanvaarding van de voorwaarden

De klant erkent op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling kennis te hebben genomen van de bijzondere verkoopvoorwaarden die op dit scherm zijn vermeld en verklaart uitdrukkelijk dat hij deze zonder voorbehoud aanvaardt.

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele relaties tussen BTC en zijn klant, waarbij beide partijen ze zonder voorbehoud aanvaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden die in enig ander document voorkomen, behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking.

2. Producten

De foto’s ter illustratie van de producten maken geen deel uit van het contract. Als daar fouten worden geïntroduceerd, kan in geen geval de verantwoordelijkheid van BTC niet worden gepleegd.

3. Bestel

De automatische registratiesystemen worden beschouwd als bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.BTC bevestigt de aanvaarding van de bestelling aan de klant op het e-mailadres dat de klant heeft meegedeeld. De verkoop wordt pas gesloten na de bevestiging van de bestelling. BTC behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren van een klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling. De door de koper bij het plaatsen van een bestelling verstrekte gegevens zijn bindend voor de koper: in geval van een fout in het adres van de geadresseerde kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om het product te leveren.
EIGENDOMSVOORBEHOUD:

Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor tot de betaling van de prijs door de koper. Ons recht van terugvordering geldt zowel voor de goederen als voor hun prijs indien zij reeds werden doorverkocht (wet van 12 mei 1980).

4. Levering

Na bevestiging van de bestelling verbindt BTC zich ertoe alle door de koper bestelde referenties binnen maximaal 24 uur aan zijn vervoerder te leveren. De vervoerder verbindt zich ertoe de bestelling af te leveren op het door BTC opgegeven adres van de koper.
Alle bij BTC geplaatste bestellingen zijn bestemd voor persoonlijk gebruik van de klant, het is de klant of de ontvanger van de producten verboden de producten geheel of gedeeltelijk door te verkopen. BTC zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor de betaling van belastingen indien de cliënt deze niet betaalt.

De levering geschiedt na ontvangst van de betaling door de door de klant gekozen vervoerder. De levering geschiedt door overhandiging van het product rechtstreeks aan de aangekondigde ontvanger, of in geval van afwezigheid, aan een andere door de klant gemachtigde persoon. Eventuele vertragingen geven de koper niet het recht schadevergoeding te eisen.

Geen leveringen buiten België.

In geval van zichtbare gebreken heeft de koper het recht de goederen terug te zenden onder de in dit document vermelde voorwaarden.
Oorlog, oproer, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid van bevoorrading worden beschouwd als gevallen van overmacht die de verkoper ontslaan van zijn verplichting tot levering. Goederen reizen altijd op risico van de ontvanger. Controleer altijd uw pakket bij aankomst. U beschikt over een termijn van 48 uur om eventueel voorbehoud te maken bij de vervoerder in geval van tekorten of beschadigingen.
Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling in verschillende delen aan de klant worden geleverd. In dit geval betaalt de klant slechts voor één levering. Indien de klant twee leveringen wenst, moet hij twee bestellingen plaatsen, met de daaraan verbonden leveringskosten.

5. Terugtrekking

U heeft 30 dagen de tijd (vanaf ontvangst van de artikelen) om te beslissen. In geval van omruiling of terugbetaling, stuurt u het nieuwe artikel of de nieuwe artikelen in hun oorspronkelijke verpakking, intact, vergezeld van alle mogelijke accessoires, gebruiksaanwijzingen en documentatie terug naar het volgende adres

Brusselse Tennisclub tav webshop
Neerhoflaan 22
1780 Wemmel

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht is BTC verplicht tot kosteloze terugbetaling van de door de opdrachtgever betaalde bedragen, met uitzondering van de retourkosten en de kosten van de betalingscommissie. Als de klant heeft geprofiteerd van gratis verzending, brengen wij dit deel in mindering op de terugbetaling of creditnota. De terugbetaling zal binnen maximaal 15 dagen plaatsvinden.

Indien de verpakking beschadigd is waardoor de verkoop wordt bemoeilijkt, zal BTC een creditnota uitschrijven voor het bedrag van de aankoop.

Een door de klant gepersonaliseerd product kan niet worden teruggezonden of terugbetaald, behalve in geval van een probleem in verband met de garantie.

6. Prijs

De prijs is uitgedrukt in euro.
De op de productbladen vermelde prijs is exclusief transport.
De prijs vermeld in de orderbevestiging is de definitieve prijs, uitgedrukt alle taksen inbegrepen en inclusief BTW voor België. Deze prijs omvat de prijs van de produkten, de behandelings-, verpakkings- en opslagkosten van de produkten, het vervoer en de inbedrijfstellingskosten.

7. Betaling

De prijs die aan de klant wordt gefactureerd is de prijs die wordt vermeld op de door BTC verzonden orderbevestiging.
De prijs van de producten is contant betaalbaar op de dag van de effectieve bestelling.
Betaling geschiedt via Mollie.
Bovendien behoudt BTC zich het recht voor een bestelling te weigeren van een klant met wie een geschil bestaat.

8. Geschillen

Het onderhavige contract is onderworpen aan het Belgische recht. BTC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, zowel materieel als immaterieel of fysiek, die het gevolg zou kunnen zijn van een slechte werking of een verkeerd gebruik van de op de markt gebrachte producten. Hetzelfde geldt voor de eventuele wijzigingen van de producten die door de fabrikanten worden aangebracht. De verantwoordelijkheid van BTC zal in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden getrokken voor eenvoudige fouten of weglatingen die ondanks alle voorzorgsmaatregelen bij de presentatie van de producten konden blijven bestaan. In geval van moeilijkheden bij de toepassing van dit contract, heeft de koper de mogelijkheid om, vóór enige gerechtelijke actie, een minnelijke schikking te treffen, met name met de hulp van : een beroepsvereniging van de branche, een consumentenvereniging of een ander advies van zijn keuze. Er wordt aan herinnerd dat het zoeken naar een minnelijke schikking de “korte duur” van de wettelijke garantie, noch de duur van de contractuele garantie onderbreekt. Er zij aan herinnerd dat als algemene regel en onder voorbehoud van de beoordeling van de rechtbanken, de naleving van de bepalingen van deze overeenkomst met betrekking tot de contractuele garantie veronderstelt dat de koper zijn financiële verbintenissen ten aanzien van de verkoper nakomt.

Klachten of geschillen zullen altijd met welwillende welwillendheid worden behandeld, waarbij steeds wordt uitgegaan van de goede trouw van degenen die de moeite nemen om hun situatie uit te leggen. In geval van een geschil neemt de klant eerst contact op met BTC om een minnelijke schikking te treffen. Bij gebreke daarvan is de rechtbank van koophandel de enige bevoegde rechter, ongeacht de plaats van levering en de aanvaarde wijze van betaling. De garantie dekt de verzendkosten niet. Verzendkosten voor retourzending zijn voor rekening van BTC, indien het product nog onder garantie valt.

9. Garantie

BTC zal niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet respecteren van de geldende reglementaire en wettelijke bepalingen, de verantwoordelijkheid van BTC is systematisch beperkt tot de waarde van het product in kwestie, waarde op de datum van verkoop en dit zonder mogelijkheid van verhaal ten opzichte van het merk of de firma die het product produceert.
In ieder geval geniet de klant de wettelijke garantie van uitzetting en verborgen gebreken (Art.1625 en volgende van het Burgerlijk Wetboek). Op voorwaarde dat de koper het verborgen gebrek bewijst, moet de rechtsvordering wegens verborgen gebrek door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het verborgen gebrek (art. 1648 van het Burgerlijk Wetboek)

Wij delen u mede dat:

– U kunt het zelf naar BTC sturen, goed verpakt, met een kopie van uw aankoopfactuur en een brief waarin u het defect uitlegt.

De garantie dekt geen verzendkosten. BTC is verantwoordelijk voor de kosten van retourzending indien het product nog onder garantie valt.

U kunt ons bereiken per e-mail op webshop@brusselsetennisclub.be (antwoord binnen de dag).

10. Wettelijke informatie

De persoonlijke gegevens die in het kader van de verkoop op afstand worden verzameld, zijn verplicht, aangezien deze gegevens onontbeerlijk zijn voor de verwerking en levering van bestellingen, en voor het opstellen van facturen en garantiecontracten. Als u deze informatie niet verstrekt, wordt de bestelling niet gevalideerd.  BTC verbindt zich ertoe de coördinaten van zijn klanten niet gratis of tegen vergoeding aan een derde mee te delen.

UPDATE CORONA SITUATIE 17/05

Beste vrienden, BTC’ers,

UPDATE (CORONA) SITUATIE BTC

Het is zover, het dubbelspel in tennis en padel is toegelaten onder strikte voorwaarden vanaf maandag 18/05 :

 1. De bestaande Play Safe & Go regels blijven van kracht en worden voor 100 % gerespecteerd.
 2. Social distancing van 1m50 blijft de belangrijkste voorwaarde. Ook al kon je die ene bal halen, doe het niet als je daardoor de social distance van 1m50 niet kan respecteren.
 3. Jeugd kan spelen met 4. Er dient wel 1 volwassenen aanwezig te zijn op of naast het plein die kennis heeft van de Play Safe & Go regels.
 4. 4 volwassenen kunnen spelen. Men vraagt dat 1 iemand de rol van toezichthouder (= de persoon die reserveert) neemt over het terrein en ervoor zorgt dat alle regels rond Play Safe & Go gerespecteerd worden.

Het bestuur van de Brusselse Tennisclub rekent op ieders verantwoordelijkheid !

Het BTC Bestuur

Jullie BTC club-outfits liggen klaar! ?

Corona heeft een beetje voor vertraging gezorgd, maar jullie bestelde club-outfits 2020 liggen klaar!

Dinsdag 12 mei en Donderdag 14 mei kunnen jullie je bestelling oppikken op de BTC, van 19 tot 21 u.

Wegens de Corona-richtlijnen is het clubhuis nog dicht, maar we voorzien buiten een lange tafel om jullie makkelijk te bedienen. Indien we hetzelfde gezond verstand aanhouden, met een veilige afstand bij het wachten, zal dit vlot en snel gaan.

Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking. Tot gauw op het tennisveld in jullie poepsjieke nieuwe outfits!

UPDATE CORONA SITUATIE BTC 26/4

Beste BTC’ers

Yes! EIN-DE-LIJK is het zover. Na weken in ons kot op zoek te moeten gaan naar creatieve manieren om actief te blijven, krijgen we vanaf maandag 4 mei, onder strikte voorwaarden, groen licht om opnieuw recreatief tennis en padel te spelen! Daar worden wij, en jullie ongetwijfeld ook, héél gelukkig van. Aan Tennis Vlaanderen, clubs en alle leden om te bewijzen dat we dit vertrouwen waard zijn. Daarom een heel warme oproep aan jullie om álles in het werk te stellen om onze favoriete sport op een veilige manier te beleven.

Volg zeker de Play Safe & Go-richtlijnen

Uiteraard zal ons padel- en tennisuurtje er nog even iets anders uitzien dan we gewoon waren. We zullen bepaalde, strikte maatregelen moeten volgen om veilig te kunnen spelen. Het is héél belangrijk dat alle clubs en spelers deze richtlijnen nauwgezet opvolgen. We rekenen hiervoor op ieders verantwoordelijkheid! Om dit in goede banen te leiden, maakten we werk van duidelijke ‘Play Safe & Go richtlijnen voor spelers’, die we begin volgende week met jullie zullen delen, nadat we ook de laatste en gedetailleerde richtlijnen van de overheid en Sport Vlaanderen ontvangen hebben. Ook voor interclub en tornooien kunnen we dan meer duidelijkheid scheppen.

Vanaf 4 mei zal het mogelijk zijn in de buitenlucht te spelen. Ook wordt onder andere gevraagd een afstand van elkaar te houden van 1,5 m., net zoals dit nu zo is. Het spreekt voor zich dat ook het clubhuis niet open zal zijn geziene de algemene horeca-richtlijnen. Het clubhuis blijft wel open in de succesvolle ‘take away’ formule op de welbekende nummers 02 460 07 17 (clubhuis) of 0473 40 84 60, via mail, sms, Whatsapp of Facebook.

Je club bereidt zich voor

Je staat wellicht te popelen om online je terrein te reserveren. Maar ook je club heeft nu pas het goede nieuws gekregen en moet zich kunnen voorbereiden. Geef je club even de tijd om alles hiervoor in orde te brengenHeb je je lidgeld nog niet betaald? Wacht daar niet langer mee, zodat je vanaf 4 mei meteen terug aan de slag kan!

De BTC zal de nodige maatregelen treffen om zo snel mogelijk alle pleinen speelklaar te hebben. Door de Corona-crisis was het tot op heden nog niet mogelijk de Ballon af te breken, en de pleinen 1 tot 3 speelklaar te maken. We spannen ons nu in om dit zo snel mogelijk in orde te krijgen met onze partner.

Meer nieuws over dit alles in de komende dagen !

Veel tennisplezier!

Het BTC-bestuur.

 

UPDATE CORONA SITUATIE BTC

Hallo BTC’ers,

We snakken allemaal om opnieuw te kunnen tennissen, padellen, of op het terras van ons clubhuis te kunnen aperitieven… Maar momenteel blijft de prioriteit natuurlijk de gezondheid van de leden, hun familie en naasten. Hopelijk zijn en blijven jullie gezond.

We willen ondertussen echter niet bij de pakken blijven zitten. Als bestuur werken we door aan ons toekomstproject. Wie de laatste weken eens langs de club gereden is, zal vastgesteld hebben dat de werken voor de realisatie van de tennishal en 2 extra padelterreinen inmiddels volop bezig zijn. Op basis van de thans gekende gegevens zouden die padelterreinen in de zomer al beschikbaar zijn en de tennishal zeker vanaf deze winter. Je kan op deze foto’s de werken volgen. Het belooft een fantastische verwezenlijking van de BTC te worden!

Voor foto’s klik hier

 

Maatregelen coronavirus

Beste BTC’ers,
 
De op nationaal niveau genomen maatregelen voor het indijken van de mogelijke verspreiding van het corona-virus laten het bestuur van uw club geen andere keuze dan te beslissen tot het sluiten van zowel het clubhuis als de ballon voor de rest van de maand en in principe tot 3 april e.k.
 
Alle lessen en trainingen worden in samenspraak met de BTC Tennisschool afgelast, ook deze die normaal zouden doorgaan in de sporthal van Wemmel, te meer dat alle indoor infrastructuur van de Gemeente Wemmel gesloten wordt.
 
Deze beslissing is helaas onvermijdelijk en bedoeld om maximaal de gezondheid van onze leden te vrijwaren.
 
Er kan dus helaas niet gespeeld worden, en het bestuur zal nog overleggen wat betreft de mogelijkheid van enige vorm van compensatie voor deze situatie die vanzelfsprekend overmacht betekent.
 
Het bestuur dringt er op aan dat iedereen het gezond verstand laat spelen, deze maatregelen aanvaardt en de nodige voorzichtigheid in acht neemt.
 
Met sportieve groeten.
  
Namens het bestuur van de BTC
Johan De Keersmaeker
voorzitter

Tennislessen volwassenen zomerseizoen

 

De lessen zijn voorbehouden aan BTC leden ouder dan 18 jaar. Elk jaar moet het BTC lidmaatschap vernieuwd worden daar deze geldig is van 1 april tot 31 maart. Ga hiervoor naar rubriek “Nuttig info – lid worden ?” – spelende leden indien dit nog niet gedaan is.

Op 17/04  worden de inschrijvingen afgesloten om een lessenrooster te kunnen opmaken. Nadien krijgen jullie een planning en een betalingsopdracht (tenzij nieuw lid zie aanbod hieronder). Wij vragen jullie om dit zsm te bevestigen en te betalen bij ontvangst. Wie zijn lessen en lidmaatschap niet betaald heeft voor aanvang van de lessen kan niet deelnemen aan de lessen. De lessen starten de week van 2 mei

HOE INSCHRIJVEN VOOR DE LESSEN?

Kijk eerst jullie contactgegevens goed na op TennisVlaanderen.be zodat er geen nuttige communicatie verloren gaat.

Inschrijven doe je nu makkelijk via https://www.tennisvlaanderen.be/club-aanbod?clubId=2071 . Het lessenaanbod kan je ook verder op deze pagina lezen.

 • Kies binnen het BTC Tennisschool aanbod de correcte doelgroep en klik op inschrijven.
 • Hierna krijg je de vraag of de speler die je wenst in te schrijven reeds aangesloten is geweest bij Tennis Vlaanderen of de Waalse federatie AFT.
 • Is dit niet het geval dien je de nodige gegevens in te vullen zodat dit in orde wordt gebracht.
 • Indien je reeds lid bent van Tennis Vlaanderen kan je nu met je gekende gegevens inloggen. (Wachtwoord vergeten? Geen paniek! Klik op ‘wachtwoord vergeten’ en je krijgt een nieuw wachtwoord via mail toegezonden. Check ook je spambox als je hem niet dadelijk terugvindt.)
 • Geef al de gevraagde info door in alle stappen en vink zeker voldoende beschikbaarheden aan.
 • Toch nog problemen? Verspil niet teveel tijd en contacteer ons via tennisschool@brusselsetennisclub.be en we contacteren je zo spoedig mogelijk om je te helpen. Geef dus zeker ook je GSM-nummer door

LESSENAANBOD :

Groepslessen voor Nieuwe BTC leden – Start to Tennis

Wie voor de 1ste maal zomertennislid is op BTC en die het volwassen tenniszomerlidgeld betaald heeft  krijgt als vorm van integratie 5 gratis groepslessen. Deze lessen worden slechts 1 maal georganiseerd in de lente, schrijf U dus tijdig in.

Deze lessen worden gegeven op maandagavond en woensdagavond tussen 19u en 23u volgens de formule “Start to Tennis”. De groepen worden ingedeeld volgens niveau.

De lessen starten op 2 mei of 4 mei en dit gedurende 5 weken (1u per week) behalve de week van 23 mei wegens het jeugdtornooi. Inschrijven kan tot zondag 17 april.

Groepslessen – Recreatieve formule “ (Re-) Start to Tennis”

Deze lessen worden bij voorkeur gegeven op dinsdag- en donderdagavond tussen 20u en 23u  tijdens de maanden mei en juni. Andere dagen zijn mogelijk indien er plaatsen overblijven.

Doelgroep : recreatieve spelers zowel voor beginners als gevorderden, de groepen worden ingedeeld volgens niveau – 4 deelnemers

De eerste lessen starten in de week van 2 mei en dit gedurende 5 weken (1u per week) behalve de week van 23 mei wegens het jeugdtornooi. Inschrijven kan tot zondag 17 april.

Prijs per persoon voor 5 lessen (4 deelnemers) van 1 uur : 75€

Bij slechts 3 deelnemers zal de prijs gewijzigd worden naar 100€ per persoon voor de 5 lessen.

Groepslessen – Competitieve formule

Deze lessen worden bij voorkeur gegeven op vrijdagavond tussen 20u en 23u tijdens de maanden mei en juni. Andere dagen mogelijk indien er plaatsen overblijven.

Doelgroep : interclub en competitieve spelers – 4 deelnemers

De eerste lessen starten op vrijdag 6 mei en dit gedurende 5 weken (1u per week) behalve de week van 23 mei wegens het jeugdtornooi. Inschrijven kan tot zondag 17 april.

Prijs per persoon voor 5 lessen (4 deelnemers) van 1 uur : 75€

Bij slechts 3 deelnemers zal de prijs gewijzigd worden naar 100€ per persoon voor de 5 lessen.

Privélessen – 2 personen

Deze lessen worden gegeven aan 2 deelnemers en aangepast volgens hun niveau. De lessen kunnen in de week zowel overdag als ‘s avonds gegeven worden met voorrang aan de groepslessen.

Prijs per persoon voor 5 lessen van 1 uur : 125€

Opgelet : de 2 lesnemers dienen zich in te schrijven

Privélessen – 1 persoon

Deze lessen worden gegeven aan 1 deelnemer en aangepast volgens het niveau. Deze lessen kunnen in de week zowel overdag als ‘s avonds gegeven worden met voorrang aan de groepslessen.

Prijs per persoon voor 5 lessen van 1 uur : 250€

 

Lentecyclus Tennis – Jeugd

 

LENTECYCLUS TENNIS – JEUGD 

De lentecyclus is voorbehouden aan BTC leden. Elk jaar moet het lidmaatschap vernieuwd worden voor aanvang van de lentecyclus daar deze geldig is van 1 april tot 31 maart. Ga hiervoor naar rubriek “Nuttig info – lid worden ?” – spelende leden indien dit nog niet gedaan is.

De lentecyclus jeugd is er voor jeugdleden tussen 4 en 18 jaar en bestaat uit een lessenpakket van 8 weken (start op maandag 18 april tot einde juni 2022).

Inschrijven kan tot en met zondag 06/03, nadien worden de inschrijvingen afgesloten om het lessenrooster op te maken. Na afsluiting krijgen jullie planningsvoorstel via mail toegezonden. Wij vragen jullie om dit zsm te bevestigen bij ontvangst. Na de bevestiging hiervan wordt de betalingsopdracht toegestuurd. LET OP : De inschrijving is pas definitief na de betaling en deze dient ten laatste op 20/3 geregistreerd te zijn. Indien niet zullen deze lesuren weer vrij komen.

Wie na 06/03 zich nog wilt inschrijven kan dit alleen via een verzoek per mail naar tennisschool@brusselsetennisclub.be.  Gelieve al uw gegevens alsook zoveel mogelijk beschikbaarheden door te mailen. Let op : Deze inschrijvingen zullen ingepland worden op de overgebleven vrije plaatsen na het vormen van het uurrooster.

HOE INSCHRIJVEN VOOR DE LESSEN?

Kijk eerst jullie contactgegevens goed na op TennisVlaanderen.be zodat er geen nuttige communicatie verloren gaat.

Inschrijven doe je nu makkelijk via https://www.tennisvlaanderen.be/club-aanbod?clubId=2071 . Het lessenaanbod kan je ook verder op deze pagina lezen.

 • Kies binnen het BTC Tennisschool aanbod de correcte doelgroep en klik op inschrijven.
 • Hierna krijg je de vraag of de speler die je wenst in te schrijven reeds aangesloten is geweest bij Tennis Vlaanderen of de Waalse federatie AFT.
 • Is dit niet het geval dien je de nodige gegevens in te vullen zodat dit in orde wordt gebracht.
 • Indien je reeds lid bent van Tennis Vlaanderen kan je nu met je gekende gegevens inloggen. (Wachtwoord vergeten? Geen paniek! Klik op ‘wachtwoord vergeten’ en je krijgt een nieuw wachtwoord via mail toegezonden. Check ook je spambox als je hem niet dadelijk terugvindt.)
 • Geef al de gevraagde info door in alle stappen en vink zeker voldoende beschikbaarheden aan.
 • Toch nog problemen? Verspil niet teveel tijd en contacteer ons via tennisschool@brusselsetennisclub.be en we contacteren je zo spoedig mogelijk om je te helpen. Geef dus zeker ook je GSM-nummer door
LESSENAANBOD :

WIT

Wit is de ideale voorbereiding voor kinderen van 4 tot 5 jaar die willen tennissen. Op een plezierige manier worden de psychomotorische vaardigheden van het kind getraind door middel van loop, spring, werp en vangspelletjes met allerlei materialen.

Lesmomenten : enkel op woensdag om 13u30 en 14u30 en op zaterdag om 9u30 en 10u30.

Prijs 1u per week (max. 5 leerlingen/trainer) – 8 weken : 100€

Prijs 2u per week (max. 5 leerlingen/trainer) – 8 weken  : 190 €

BLAUW

Blauw is bedoeld voor beginnende tennissers tussen 5 en 7 jaar. Alle basisslagen worden aangeleerd behalve de bovenhandse opslag. Er wordt gespeeld met een mousse bal over een laag netje en op een terrein van 8,23m op 2,75m.

De kidslessen zullen aansluitend aan de tennis een half uur coördinatie bevatten. De tennisschool heeft voor deze formule gekozen omdat een kind onder de 10 jaar volop in zijn motorische ontwikkelingsfase zit. Op deze leeftijd zijn kinderen zeer vatbaar om te leren bewegen (rennen, stoppen, starten, springen,…), om complexere bewegingen aan te leren (agility, coördinatie) en om musculaire systemen te trainen (zoals bijvoorbeeld snelheid). Ons doel met de coördinatietraining is dus om op een speelse manier de kinderen te helpen in hun ontwikkeling van deze basiseigenschappen. Ook kunnen wij ze op deze manier leren doorzetten in moeilijke situaties en hun leren concentreren op de kern van bepaalde oefeningen. De kinderen zullen zich makkelijker kunnen aanpassen in complexere oefeningen zoals bijvoorbeeld het spelen van tennis maar ook in andere situaties van het dagelijkse leven. Het volgen van deze coördinatietraining zal dus buiten het sociale aspect van samen te spelen een snellere progressie op gebied van tennis met zich mee kunnen brengen en dus meer succeservaring voor de kinderen.

EN MEER SUCCES = MEER FUN!

Lesmomenten : enkel op woensdag om 13u30 en 14u30, op zaterdag om 9u30 en 10u30

Prijs 1 x 1,5u per week (max. 5 leerlingen/trainer) – 8 weken  : 150 €

Prijs 2 x 1,5u per week (max. 5 leerlingen/trainer) – 8 weken : 280 €

ROOD

De richtleeftijd is 7 tot 9 jaar. De juiste tennistechniek in functie van de tactiek wordt nu aangeleerd. De racketgrepen en de bovenhandse opslag worden toegevoegd aan de basisslagen. Er wordt gespeeld met een grote softbal op een terrein van 11m op 5,5m.

De kidslessen zullen aansluitend aan de tennis een half uur coördinatie bevatten. De tennisschool heeft voor deze formule gekozen omdat een kind onder de 10 jaar volop in zijn motorische ontwikkelingsfase zit. Op deze leeftijd zijn kinderen zeer vatbaar om te leren bewegen (rennen, stoppen, starten, springen,…), om complexere bewegingen aan te leren (agility, coördinatie) en om musculaire systemen te trainen (zoals bijvoorbeeld snelheid). Ons doel met de coördinatietraining is dus om op een speelse manier de kinderen te helpen in hun ontwikkeling van deze basiseigenschappen. Ook kunnen wij ze op deze manier leren doorzetten in moeilijke situaties en hun leren concentreren op de kern van bepaalde oefeningen. De kinderen zullen zich makkelijker kunnen aanpassen in complexere oefeningen zoals bijvoorbeeld het spelen van tennis maar ook in andere situaties van het dagelijkse leven. Het volgen van deze coördinatietraining zal dus buiten het sociale aspect van samen te spelen een snellere progressie op gebied van tennis met zich mee kunnen brengen en dus meer succeservaring voor de kinderen.

EN MEER SUCCES = MEER FUN! 

Lesmomenten : enkel op woensdag om 13u30 en 14u30, zaterdag om 9u30 en 10u30

Prijs 1 x 1,5u per week (max. 5 leerlingen/trainer) – 8 weken : 150 €

Prijs 2 x 1,5u per week (max. 5 leerlingen/trainer) – 8 weken : 280 €

ORANJE

De richtleeftijd is 8 tot 10 jaar. Oranje is de tussenstap tussen het mini-terrein en het “grote” terrein. De aangeleerde techniek moet nu tactisch kunnen uitgevoerd worden. Er wordt gespeeld met een softbal of midi-bal op een midi-terrein van 18m op 6,5m.

Lesmomenten : enkel op woensdag tussen 13u en 19u, op zaterdag tussen 9u en 14u, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16u en 18u.

Prijs 1u per week (4 leerlingen/trainer) – 8 weken  : 140 €

Prijs 2u per week (4 leerlingen/trainer) – 8 weken : 260 €

GROEN

De richtleeftijd is 10 tot 12 jaar. Tactiek wordt steeds belangrijker, alle facetten komen aan bod. Er wordt gespeeld met een overgangsbal op een groot terrein van 23,77m op 8,23m.

Lesmomenten : op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16u en 20u, op woensdag tussen 13u en 19u, op zaterdag tussen 9u en 14u

Prijs 1u per week (4 leerlingen/veld) – 8 weken : 140 €

Prijs 2u per week (4 leerlingen/veld) – 8 weken : 260 €

GEEL – MAXI-TENNIS

De richtleeftijd is 12 tot 18 jaar. Techniek, slagen , tactiek worden verder uitgewerkt. Zoals bij de volwassenen wordt er gespeeld met een normale tennisbal op een groot terrein.

Lesmomenten : op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16u en 20u, op woensdag tussen 13u en 19u, op zaterdag tussen 9u en 14u.

Prijs 1u per week (4 leerlingen/veld) – 8 weken : 140 €

Prijs 2u per week (4 leerlingen/veld) – 8 weken : 260 €

 

INTENSIEF -TENNISVoor kinderen die de basisslagen beheersen (vanaf oranje) en die intensiever willen trainen.

Lesmomenten : op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16u en 20u, op woensdag tussen 13u en 19u, op zaterdag tussen 9u en 17u. Er wordt een zekere flexibiliteit van de kinderen gevraagd om de juiste groepen te kunnen maken.

Prijs 1 x 1,5u per week (4 leerlingen/veld) – 8 weken : 220€

Prijs 2 x 1,5u per week (4 leerlingen/veld) – 8 weken : 420€

Paastennisstage – Jeugd

PAASTENNISSTAGE (OUTDOOR EN INDOOR)

De paasstage is voorbehouden aan BTC leden. Elk jaar moet het lidmaatschap vernieuwd worden voor aanvang van de lente daar deze geldig is van 1 april tot 31 maart. Ga hiervoor naar rubriek  “Nuttige info – lid worden ?” – indien dit nog niet gedaan is. 

De paasstage zal doorgaan van maandag 4 april tot en met vrijdag 8 april 2022 op de buitenterreinen en/of de binnenterreinen van BTC afhankelijk van de weeromstandigheden.

Opgelet daar wij naar kwaliteit streven, kan de paasstage vroegtijdig afgesloten worden indien de stage volzet is. Schrijf dus tijdig in, plaatsen zijn beperkt !

Bij het inschrijven voor de stage dient een voorschot van 50€ online betaald te worden via bancontact. Het saldo van de stage wordt contant betaald op de 1ste dag, bij aanvang van de stage.

Hieronder een beschrijving van de stages die worden aangeboden met een link naar het inschrijvingsformulier.

Recreatieve Paasstage

De stage is voor kinderen vanaf 4 jaar. De groepen worden ingedeeld op basis van niveau en leeftijd. Indien nodig zullen de trainers nog wijzigingen doorvoeren in de groepen zodat iedere deelnemer in de optimale groep zit.

Deze stage is voor niveau : wit, blauw, rood, oranje, groen en geel/maxi-tennis. Uitleg over de niveaus vindt U onder de rubriek “Lentecyclus”.

Vanaf 8u30 : onthaal en toezicht

Van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u : opwarming, tennisles, omnisport, conditietraining, sport en spel. Er is 1 pauze in de voormiddag en 1 pauze met vieruurtje in de namiddag.

Van 12u tot 13u30 : middagpauze met warme maaltijden en water

Van 16u tot 17u : opvang en toezicht

Op vrijdag worden er tennistests afgelegd en wedstrijdjes gespeeld. Om 16u is er een prijsuitreiking voor alle kinderen.

Prijs van de stage niveau wit, blauw of rood : 185€ waarvan 45€ voor warme maaltijd en vieruurtje

Prijs van de stage niveau oranje, groen en geel/maxi : 195€ waarvan 45€ voor warme maaltijd en vieruurtje

Het 2de en volgend kind van hetzelfde gezin krijgt 10€ korting indien er wordt ingeschreven voor dezelfde Recreatieve Paasstage.

Inschrijvingsformulier

Intensieve Paasstage

Deze stage is voor de kinderen die de basisslagen beheersen (vanaf oranje) en intensief willen trainen, een ideale voorbereiding voor de interclubspelers !

Vanaf 8u30 : onthaal en toezicht

Van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u : opwarming, conditie, tennisles, wedstrijdoefeningen 

Van 12u tot 13u30 : middagpauze met warme maaltijd en water

Van 16u tot 17u : opvang en toezicht

Prijs van de intensieve stage : 225€  waarvan 45€ voor warme maaltijd en vieruurtje

Voor een intensieve stage wordt er geen gezinskorting gegeven voor een 2de kind.

Inschrijvingsformulier